Home The News
The News
Breast Cancer & Estrogen Receptor Signaling PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:01 น.

Breast Cancer & Estrogen Receptor Signaling PCR Array

Genes Associated with Breast Cancer Prognosis: BRCA1

BRCA1 และ BRCA2 เป็นยีนของมนุษย์ เป็นกลุ่มยีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลล์ (tumor suppressor gene) ในเซลล์ปกติ BRCA1 และ BRCA2 ช่วยดำรงเสถียรภาพของสารพันธุกรรม และป้องกันการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ ? การผ่าเหล่าของยีนเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ชื่อ BRCA1 และ BRCA2 ย่อมาจาก Breast cancer susceptibility gene 1 และ Breast cancer susceptibility?gene 2 ส่วนในเพศชายการผ่าเหล่าของยีน BRCA1 อาจจะเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม และมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็น มะเร็งตับอ่อน , อัณฑะ และต่อมลูกหมาก ซึ่งกลุ่มโรคเหล่านี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับยีน BRCA2 ด้วยเช่นกัน

รับตรวจสุขภาพสำหรับโรงงานโดยแพทย์อาชีวเวช ติดต่อ http://www.thaibdlab.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:20 น.
 
การตรวจยีน glutathione-S-transferase GSTเพื่อกำจัดสารพิษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2013 เวลา 15:12 น.

กลูต้าไธโอน มีหน้าที่อย่างไร สำคัญ ต่อรางกายมนุษย์อย่างไร

กลูต้าไธโอน เป็นสารประกอบที่พบได้ทั่วไปภายในเซลล์ต่างๆ ?ซึ่งร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้เอง มีบทบาท และหน้าที่สำคัญ ในกระบวนการต่าง ๆ ภายในเซลล์ เช่น การเปลี่ยนแปลงของเซลล์เพื่อไปทำหน้าที่ต่าง ๆ (cell differentiation) กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ (cell proliferation) กระบวนการตายของเซลล์ที่ได้รับความเสียหาย (apoptosis) และกระบวนการต่อต้านสารอนุมูลอิสระและกำจัดสารพิษ ดังนั้นถ้าเซลล์มีปริมาณกลูต้าไธโอนลดลงจะทำให้เซลล์และอวัยวะต่างๆ ทำงานผิดปกติ ก่อให้เกิดความชราภาพและก่อให้เกิดพยาธิสภาพของโรคต่าง ๆ ขึ้น เช่น โรคจากการเสื่อมของระบบประสาท (neurodegenerative disorder) โรคซีสติกไฟโบรซีส (cystic fibrosis)และโรคติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ

หน้าที่ของกลูต้าไธโอนที่สำคัญ 4 ประการ คือ

1.ทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษจากภายนอกร่างกายและของเสียต่าง ๆ ในร่างกาย

2.ทำหน้าที่ในการป้องกันการเกิดออกซิเดชัน (antioxidant) รวมถึงการต่อต้านอนุมูลอิสระ?(anti-radicals)

3.ควบคุมกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของเซลล์ เช่น การแสดงออกของยีน การสังเคราะห์

ดีเอ็นเอและโปรตีน การแบ่งตัวและการตายของเซลล์ การส่งสัญญาณภายในเซลล์ (signal transduction) การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

4.รักษาสมดุลของระดับไทออล (thiol status)

สำหรับกลไกในการขับสารพิษ?กลูต้าไธโอนจะเข้าจับกับสารพิษโดยตรงโดยทำตัวเป็นนิวคลีโอไฟล์เข้าทำปฏิกิริยากับสารพิษที่เป็นอิเล็กโตรไฟล์ต่าง ๆ เช่น สารระเหย พิษจากควันบุหรี่ ยาฆ่าแมลง หรือยาบางชนิดซึ่งเป็นสารประกอบฮาโลแอลเคน ฮาโลแอลคีน อะมิโนฟีนอลและควิโนน (Dekant, 2001; Kidd, 1997) โดยอาศัยเอนไซม์กลูต้าไธโอนเอส-ทรานส์เฟอเรส (glutathione-S-transferase, GST) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สารกลูต้าไธโอน-เอส-คอนจูเกต (glutathione-S-conjugates) ที่เกิดขึ้นจะเกิดเมแทบอลิซึมผ่านวงจรแกมมา-กลูตามิลต่อไป?

นอกจากนี้ กลูต้าไธโอนยังมีหน้าที่ในการขนส่ง การสะสม และการเกิดเมแทบอลิซึมของโลหะ โดยหมู่ไทออล ในโมเลกุลกลูต้าไธโอนจะทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์หรือเป็นโคแฟกเตอร์ในปฏิกิริยารีดอกซ์ของโลหะ หรือสร้างสารเชิงซ้อนกับโลหะ เช่น ปรอท เงิน แคดเมียม ตะกั่ว สังกะสี และทองแดง เป็นสารประกอบที่เสถียรและกำจัดออกจากร่างกายได้ง่าย (Hammond et al., 2001) ส่วนไนตริกออกไซด์ซึ่งมีบทบาทในกระบวนการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ แต่หากมีปริมาณมากเกินไปจะทำลายเซลล์ประสาท จึงเป็นหน้าที่ของกลูต้าไธโอนในการควบคุมปริมาณไนตริกออกไซด์และอนุพันธ์ภายในเซลล์ โดยกลูต้าไธโอนจะทำปฏิกิริยากับไนตริกออกไซด์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไฮดรอกซิลเอมีนและกลูต้าไธโอนไดซัลไฟด์ ดังนั้นถ้าร่างกายอยู่ในภาวะพร่องกลูต้าไธโอนเนื่องจากภาวะ oxidative stress จะทำให้เซลล์ประสาทว่องไวต่อ ไนตริกออกไซด์และเพอร์ออกซีไนไตรท์ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เซลล์ประสาทเสื่อม (Butterfield et al., 2002)

รับตรวจสุขภาพสำหรับโรงงานโดยแพทย์อาชีวเวช ติดต่อ http://www.thaibdlab.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 02:57 น.
 
TP53 ที่ก่อกลายพันธุ์ตัวเดียวพบในมะเร็งมากกว่า 96% ของมะเร็งทั้งหมด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 08:02 น.

สถาบันสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา เปิดเผยความสำเร็จในการศึกษายีนของเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยทราบลำดับยีนอย่างสมบูรณ์ นับว่าเป็นการศึกษาจีโนมของเซลล์มะเร็งครั้งใหญ่สุดในปัจจุบัน?

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงยีนของมะเร็งปากมดลูกนับว่ามีความสมบูรณ์และเบ็ดเสร็จมากกว่ามะเร็งชนิดใด ๆ มะเร็งจากปากมดลูก (ovarian serous adenocarcinoma tumors) จากคนไข้ 550 ราย ได้ผ่านการตรวจโดยเครือข่ายวิจัยแผนที่จีโนม (The cancer Genomic Atlas (TCGA)) และตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature

มะเร็งปากมดลูกนับว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยสุด ซึ่งเป็นสาเหตุการตายจากมะเร็งปากมดลูกราวร้อยละ 85 โครงการ TCGA ได้ลำดับยีนของมะเร็งนี้ได้ทั้งหมดและตรวจสอบลำดับยีนส่วนที่มีปัญหาในมะเร็ง 316 ชนิด
โครงการ TCGA ได้รับทุนวิจัยและบริหารโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI) และสถาบันวิจัยจีโนมของมนุษย์ (National Human Genome Research Institute NHGRI) ซึ่งทั้งสององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ซึ่งการลงทุนครั้งมโหฬารในการลำดับยีนอย่างสมบูรณ์นี้จะนำไปสู่การวิจัยคันคว้าหาวิธีรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกให้ได้หนึ่งในการค้นพบคือ พบว่ายีน TP53 ที่ก่อกลายพันธุ์ตัวเดียวพบในมะเร็งมากกว่า 96% ของมะเร็งทั้งหมด TP53 เป็นรหัสสร้างโปรตีนที่ยับยั้งการเกิดมะเร็งหรือป้องกันการเกิดมะเร็งนั่นเอง การก่อกลายพันธุ์ทำให้โปรตีนนี้สูญเสียหน้าที่ไป ทำให้เกิดการเจริญของเซลล์TCGA ยังได้จัดทำกลุ่มของยีนที่สามารถทำนายการอยู่รอดของคนไข้ได้ คือ พบรูปแบบของยีน 108 ชนิด ที่เกี่ยวกับการมีอายุสั้นและ 85 ชนิด ที่เกี่ยวกับการมีอายุยืน สำหรับผู้ที่มีกลุ่มยีนที่เป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุสั้น มีอายุสั้นกว่าผู้ที่ไม่มียีนนี้ 23% การรอดชีวิตใน 5 ปี ของโรคมะเร็งปากมดลูกคือ 31% ซึ่งหมายความว่า 69% ของคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงปี 2016 จึงถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหาวิธีพิชิตโรคนี้ให้ได้

?

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 02:56 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
SOD1 gene cause of ALS motor neuron damage PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 07:55 น.

พบยีนต้นเหตุ ALS นักวิจัยเริ่มเห็นทางรักษา

เอเยนซี/เอเอฟพี -ทีมวิจัยร่วมอังกฤษ-ออสเตรเลีย พบดีเอ็นเอต้นเหตุโรคทางระบบประสาทเอแอลเอส เตรียมหาหนทางรักษาผู้ป่วยให้พ้นทุกข์ เผยยีนผิดปกติสร้างสารพิษทำลายเซลล์ประสาทสั่งการ เป็นเหตุให้กล้ามเนื้อไม่ทำงาน และอัมพาตในที่สุด
นักวิทยาศาสตร์รายงานผลการค้นพบยีนผิดปกติที่เป็นสาเหตุให้เซลล์ประสาทสั่งการถูกทำลายและเป็นผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงในวารสารไซน์ (Science)?ซึ่งยีนดังกล่าวทำให้ร่างกายหลั่งสารพิษทำลายเซลล์ประสาทสั่งการ เป็นผลให้ผู้ป่วยค่อยๆ ไร้เรี่ยวแรงและเป็นอัมพาต ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด
คริส ชอว์ (Chris Shaw) นักวิจัยของสถาบันจิตเวชศาสตร์ (Institute of Psychiatry) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หัวหน้าคณะวิจัยเปิดเผยว่า?พวกเขาพบยีนกลายพันธุ์ในผู้ป่วยที่ส่งผลให้ร่างกายสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นพิษและมีฤทธิ์ทำลายเซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron cell) ที่ทำให้เกิดโรคระบบประสาทสั่งการเสื่อม หรือเอแอลเอส?(amyotrophic lateral sclerosis: ALS)?และเป็นผลให้กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนล้า ไร้เรี่ยวแรง จนกระทั่งร่างกายไม่สามารถขยับเขยื้อนหรือเคลื่อนไหวใดๆ ได้ แม้แต่หายใจก็ทำได้ยาก
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 02:53 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
CCL2 marker for cardiovascular risk factor PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 05:04 น.

ปัจจัยเสี่ยง CVD เดิม

การสูบบุหรี่, ความดันเลือดสูง, ไขมันในเลือดสูง, ไม่ออกแรงกาย และเบาหวาน

ปัจจัยเสี่ยงใหม่

Inflamatory marker

C-reactive protein, Interleukins (eg. IL-6), serum amyloid A,CCL-2 , Vascular and cellular adhesion molecules, soluble CD40 ligand

เทคโนโลยีชีวภาพ

ความรู้เกี่ยวกับ biotechnology และ gene กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการลงทุน
งานวิจัยด้านนี้อย่างมากมายในต่างประเทศ และฝากความหวังไว้กับการค้นพบ
gene ที่เกี่ยวข้อง ดัง
?Drs Brown และ Goldstein(1996) นักวิทยาศาสตร์โนเบิลไพรซ์เคยให้ความเห็นว่า ในศตวรรษที่ 21 นั้น
การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อไปแล้ว เนื่องจากเราจะสามารถรักษาได้

ด้วย gene therapy แต่การมองโลกในแง่ดีนี้ อาจจะเป็นความคาดหวังที่เกินความจริงไปสักหน่อย เพราะ
โรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากปัจจัยร่วมหลายปัจจัย
(multifactor) ความสัมพันธ์ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับ
gene เดียวแต่ยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง gene ด้วยกันเอง
(gene-gene interaction) และระหว่าง gene
กับ สิ่งแวดล้อมด้วย
(gene-environment interaction) ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อสุขภาพในระดับ
ประชากรจึงต้องมีการพิจารณาความพอดีระหว่างงานวิจัยด้าน
biotechnology นี้กับ งานศึกษาที่เข้าระดับประชากรด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 02:55 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 3
ลิขสิทธิ์ © 2019 thaibdlab.com/info. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย